ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่  

นโยบายฯนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 

9 พฤษภาคม 2565

บริษัท บี-เมด เอ็กซ์ จำกัด ("บริษัท" หรือ “เรา”) ได้จัดทำข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)เพื่อกำหนดข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ beaut-app.com และ/หรือ แอปพลิเคชัน BEAUT (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ซึ่งมีผลผูกพันระหว่างบริษัทและท่าน ทั้งนี้ การเข้าถึง และการใช้งานแพลตฟอร์มของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ดังนั้น ขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้แพลตฟอร์มทั้งนี้ การที่ท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มนี้ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อตกลง หรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด หรือทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานแพลตฟอร์มนี้ 

1. คำนิยาม

‍1.1 “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูล รายละเอียด รูปภาพ วิดีโอ เสียง ข้อความ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ/หรือสื่อวัสดุอื่นใดบนแพลตฟอร์ม

1.2 “เนื้อหาของผู้ใช้งาน” หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้ทำการสร้างขึ้นมา โพสต์บนหรืออัปโหลดเข้าสู่แพลตฟอร์ม

1.3 “ผู้ขาย” หมายถึง บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจด้านความงามและเป็นผู้เสนอขายสินค้า และ/หรือบริการบนแพลตฟอร์ม

1.4 “ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน” หมายถึง ลูกค้า และ/หรือผู้ขาย ตามแต่บริบท‍

1.5 “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใด ๆที่ได้เข้าเยี่ยมชม หรือเข้าใช้งานแพลตฟอร์มบุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มหรือสมัครลงทะเบียนรับข่าวสารจากแพลตฟอร์ม รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการบนแพลตฟอร์ม

‍2. ข้อกำหนดทั่วไป

‍2.1 บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน จำกัด หรือยุติการให้บริการแพลตฟอร์มส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดบริษัทอาจทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า‍

2.2 การที่ท่านเข้าถึง และใช้งานแพลตฟอร์มอาจมีค่าใช้จ่ายจากการใช้เครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว‍

2.3 บริษัทอาจอัปเดตแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราวดังนั้น จึงขอให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่าท่านได้ทำการอัปเดตแพลตฟอร์มเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

‍3. การให้บริการแพลตฟอร์ม

‍3.1 บริษัทได้จัดให้มีแพลตฟอร์มนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำการสมัครใช้บริการบนแพลตฟอร์มเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ จากผู้ขาย รวมถึงเพื่อทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ และในทางกลับกันเพื่อให้ผู้ขายสามารถเสนอขายสินค้าและบริการของตนให้แก่ลูกค้าได้บนแพลตฟอร์ม‍

3.2 เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตนได้รวมถึงเพื่อให้สามารถค้นหาผู้ขายที่อยู่ในบริเวณที่ลูกค้าอาศัยอยู่ หรือต้องการ‍

3.3 เพื่อให้ผู้ขายสามารถทำการโฆษณาสินค้าและบริการของตนบนแพลตฟอร์ม‍

3.4 บริษัทอาจทำการส่งข้อมูล ข่าวสารโปรโมชั่น และสื่อทางการตลาดใด ๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบนแพลตฟอร์มให้แก่ผู้ใช้งานผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้แก่บริษัท

4. การลงทะเบียน/สมัครสมาชิก/สมัครใช้บริการ

‍4.1 ในการลงทะเบียน/สมัครสมาชิก/สมัครใช้บริการ(รวมเรียกว่า “สมัครใช้บริการ”) ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่เป็นข้อมูลที่บิดเบือน หรือเป็นเท็จ นอกจากนี้ท่านจะต้องไม่ทำการสมัครใช้บริการโดยใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาต‍

4.2 ในกรณีที่ท่านสมัครใช้บริการในนามของนิติบุคคลท่านรับรอง และยืนยันว่าท่านเป็นผู้มีอำนาจในการสมัครใช้บริการในนามของนิติบุคคลและการสมัครใช้บริการโดยท่านนั้นมีผลผูกพันต่อนิติบุคคลดังกล่าวทุกประการ‍

4.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลใดๆ ของท่าน ท่านจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวบนแพลตฟอร์มโดยทันทีหรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเองท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเพื่อดำเนินการแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนการดำเนินการตามคำขอดังกล่าวของท่าน‍

4.4 ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านนั้นถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับและจะต้องไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน การดำเนินการใด ๆภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของท่านถือเป็นการดำเนินการโดยท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านทราบหรือมีเหตุควรสงสัยว่าได้มีการเข้าถึง หรือใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของท่านโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงเหตุดังกล่าวโดยทันทีและให้ท่านดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยมิชักช้า‍

4.5 บริษัทขอสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอสมัครใช้บริการของท่าน

4.6 ในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ของเราและการเข้าถึงเนื้อหาใดก็ตามท่านต้อง (1) มีอายุสิบห้า (15) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (2) มีอำนาจในการทำสัญญาผูกพันกับเราและไม่ถูกห้ามไม่ให้กระทำการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ และ (3) พักอาศัยอยู่ภายในประเทศไทย นอกจากนี้ท่านตกลงยินยอมว่าในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่ายี่สิบ(20) ปีบริบูรณ์ ท่านรับรอง และรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมโดยชอบจากบิดามารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม ในการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วและจะต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานแสดงถึงความยินยอมดังกล่าวให้แก่บริษัทเมื่อได้รับการร้องขอทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. การสั่งซื้อสินค้า และบริการ และการนัดหมายเข้ารับบริการบนแพลตฟอร์ม

5.1 การสั่งซื้อสินค้าและบริการ‍

5.1.1 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าสินค้าและบริการที่เสนอขายบนแพลตฟอร์มนั้นเป็นบริการของผู้ขายและบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว‍

5.1.2 ลูกค้าเข้าใจ และรับทราบว่าสินค้าและบริการใดๆ บนแพลตฟอร์มนี้มิใช่การเสนอขาย แต่เป็นเพียงคำเชิญชวนให้ทำคำเสนอ ดังนั้นคำสั่งซื้อสินค้าและบริการใดๆ ของท่านจะยังไม่มีผลผูกพันเว้นแต่บริษัทจะได้มีการออกเอกสารยืนยันคำสั่งซื้อของท่านแล้วเท่านั้น

5.1.3 ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการลูกค้ารับทราบว่าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้บนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วน‍

5.1.4 เมื่อคำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันแล้วท่านสามารถตรวจสอบคำสั่งดังกล่าวได้ที่ฟังก์ชัน User Wallet บนหน้าแพลตฟอร์ม

5.2 การนัดหมายเข้ารับบริการ‍

5.2.1 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าท่านต้องทำการนัดหมายเข้ารับบริการภายในระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยัน โดยท่านสามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการจากผู้ขายได้ผ่านเมนูการจอง บนหน้าแพลตฟอร์ม หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่ได้กำหนดไว้บนหน้าแพลตฟอร์มได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ การยืนยันการนัดหมายของท่านขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่ทางผู้ขายจะสามารถให้บริการแก่ท่านได้

ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำการนัดหมายเข้ารับบริการภายในระยะเวลา 180 วันดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถทำการนัดหมายเข้ารับบริการได้อีกต่อไป และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าสินค้าหรือบริการ หรือขยายระยะเวลาทำการนัดหมายดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 7. การขยายระยะเวลาทำการนัดหมายและการคืนเงิน

5.2.2 เมื่อท่านได้ทำการนัดหมายสำเร็จแล้วระบบจะทำการส่งใบยืนยันการนัดหมายให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติทางอีเมลและทางแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ท่านยังสามารถตรวจสอบการนัดหมายของท่านได้ที่ฟังก์ชัน User Wallet‍

5.2.3 ท่านสามารถเข้ารับบริการกับผู้ขายได้ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ในใบยืนยันการนัดหมาย‍

5.2.4 การเปลี่ยนแปลงนัดหมายใด ๆให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสินค้า และบริการแต่ละประเภท ทั้งนี้ให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขของสินค้า และบริการใด ๆให้ละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อ และนัดหมาย

5.3 ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อสอบถาม หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องใดๆ ในสินค้า และ/หรือบริการที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อให้ท่านติดต่อผู้ขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือติดต่อบริษัทตามรายละเอียดข้อมูลติดต่อที่ได้ระบุไว้ในข้อ 24

6. การชำระเงิน

‍6.1 ท่านสามารถชำระค่าสินค้า และบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ บัตรเครดิตบัตรเดบิต หรือวิธีการการชำระเงินอื่นใดที่กำหนดโดยบริษัทในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งการชำระเงินนี้จะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของผู้ให้บริการรับชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้งนี้ สำหรับสินค้า และบริการบางประเภท ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระได้ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการตามกำหนดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับสินค้าหรือบริการดังกล่าว‍

6.2 ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า หรือบริการที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อรวมถึงข้อมูลการชำระเงินก่อนทำการชำระเงิน บริษัทไม่รับผิดชอบ และไม่รับผิดใด ๆอันเกิดจากการที่ท่านให้ข้อมูลการชำระเงิน และ/หรือที่อยู่ในการจัดส่งไม่ถูกต้อง‍

6.3 ทั้งนี้ ท่านรับรอง และรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ได้ใช้ในการชำระเงินหรือได้รับความยินยอมโดยชอบจากผู้ถือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตให้ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการชำระเงินค่าสินค้า หรือบริการบนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีของการใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการบนแพลตฟอร์มอันเกิดจากการกระทำทุจริต

7. การขยายระยะเวลาทำการนัดหมายและการคืนเงิน

7.1 ท่านสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าสินค้า หรือบริการที่ท่านได้ชำระไปแล้วภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ท่านได้ทำการชำระเงิน การคืนเงินจะดำเนินการผ่านช่องทางที่ท่านได้ทำการชำระเงินไว้ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ท่านได้ทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ท่านจะได้รับเงินผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวหรือดำเนินการผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ระยะเวลาในการคืนเงินเข้าบัญชีในบัตรเครดิตของท่านนั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตและผู้ให้บริการรับชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

7.2 ในกรณีที่ท่านได้ทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือท่านได้เลือกวิธีการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินให้แก่ท่านในกรณีดังกล่าว

7.3 ในกรณีที่ท่านได้รับการบริการที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดของการให้บริการ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวจากทางบริษัทได้โดยส่งคำร้องมาที่อีเมล support@beaut-app.com ภายใน 7 วันนับจากวันที่รับบริการจากผู้ขาย ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะคืนเงินค่าสินค้าหรือบริการให้เฉพาะในกรณีที่สินค้าหรือบริการดังกล่าวไม่ตรงกับข้อกำหนดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหน้าของการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ และท่านได้ทำการขอคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

7.4 ในกรณีที่ร้านค้าปฏิเสธในการให้บริการเนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์หรือความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท่านสามารถขอคืนเงินค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวจากทางบริษัทได้ โดยการแจ้งให้ร้านค้าส่งคำร้องขอคืนเงินมาทางบริษัท ในกรณีที่สถานะการคืนเงินใน User Wallet ของท่านไม่เปลี่ยนแปลงเป็น “กำลังดำเนินการคืนเงิน” ภายหลังระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ท่านแจ้งให้ร้านค้าส่งคำร้องขอคืนเงินมาทางบริษัท ท่านสามารถส่งคำร้องมาที่อีเมล support@beaut-app.com เพื่อติดตามสถานะการคืนเงินดังกล่าวได้

7.5 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีเหตุจำเป็นใด ๆ ที่ทำให้ท่านไม่สามารถทำการนัดหมายเข้ารับบริการภายในระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันได้ ท่านสามารถส่งคำร้องมาที่อีเมล support@beaut-app.com เพื่อขอขยายระยะเวลาทำการนัดหมายหรือขอคืนเงินค่าสินค้าหรือบริการได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะขยายระยะเวลาทำการนัดหมายหรือคืนเงินค่าสินค้าหรือบริการ ให้เฉพาะในกรณีที่บริษัทเห็นว่าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นทำให้ท่านไม่สามารถทำการนัดหมายภายในระยะเวลา 180 วันดังกล่าวได้จริง และท่านต้องส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทอาจร้องขอให้แก่บริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทในกรณีดังกล่าว

8. ข้อจำกัดการใช้งานแพลตฟอร์ม

8.1 ในการเข้าถึง และใช้งานแพลตฟอร์มท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานแพลตฟอร์มในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความบกพร่อง หรือขัดขวางการทำงานของแพลตฟอร์ม

8.2 ในกรณีที่ท่านประสงค์จะโพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือเนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์ม ท่านตกลงว่าท่านจะไม่โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

8.2.1 เนื้อหาใด ๆซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือบุคคลภายนอกอื่นใด

8.2.2 เนื้อหาใด ๆซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอกอื่นใด

8.2.3 เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นเท็จ ไม่เป็นความจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด‍

8.2.4 เนื้อหาใดๆ ที่เป็นการสบประมาท หมิ่นประมาท หรือทำลายศักดิ์ศรี หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น

8.2.5 เนื้อหาใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือเป็นการยั่วยุ ยุยง ข่มขู่ หรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเกลียดชังแก่บุคคลอื่น

8.2.6 เนื้อหาใด ๆ เกี่ยวกับภาพอนาจารและสื่อลามกทุกประเภท

8.2.7 เนื้อหาใด ๆที่ถือเป็นการขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

8.2.8 เนื้อหาอื่นใดที่ถือเป็นการละเมิด  ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ใด ๆที่ใช้บังคับ

8.3 ท่านตกลงที่จะไม่โพสต์ อัปโหลด ส่งหรือนำเข้าสู่ระบบซึ่งไวรัส โทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกันบนแพลตฟอร์ม

8.4 บริษัทสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาลบหรือปฏิเสธการโพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือเนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์มใดๆ ของท่านในกรณีที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

‍9. ราคาสินค้า และบริการ

9.1 ราคาสินค้า และบริการตามปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นเป็นราคาสุทธิซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

9.2 บริษัทมิได้ทำการหักค่าใช้จ่ายใด ๆดังกล่าวจากลูกค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้า หรือบริการบนแพลตฟอร์มแต่อย่างใดทั้งนี้ ในกรณีของผู้ขาย บริษัทจะทำการหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ขาย

10. การระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้งาน

‍10.1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาระงับหรือปิดบัญชีผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยให้มีผลทันทีหากท่านได้กระทำการผิดข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือหากมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าท่านจะกระทำผิดข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือท่านได้กระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับหรือกระทำการใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ บริษัทจะไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อท่านในความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากการระงับหรือปิดบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว

10.2 หากบริษัทประสงค์ที่จะยุติการให้บริการแพลตฟอร์มไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน บริษัทอาจทำการปิดบัญชีของท่านโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการปิดบัญชีดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

10.3 ท่านอาจยุติการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือปิดบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว ให้ท่านส่งคำขอผ่าน support@beaut-app.com

11. ทรัพย์สินทางปัญญา

11.1 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นบริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มหรือในกรณีที่บริษัทได้รับสิทธิในการใช้เนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์มสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวนั้นจะเป็นของผู้อนุญาตให้สิทธิ (“ผู้อนุญาตให้สิทธิ”)

11.2 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นอื่นโดยชัดแจ้งจากบริษัทท่านสามารถเข้าถึง และเรียกดูเนื้อหาผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือทำการพิมพ์ หรือดาวน์โหลด และใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

11.2.1 ท่านจะต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ ทำสำเนา นำออกแสดง เผยแพร่หรือจำหน่ายถ่ายโอนซึ่งเนื้อหา รวมทั้งจะต้องไม่ทำการทำซ้ำเนื้อหาบนแพลตฟอร์มนี้ยกเว้นเพื่อการเรียกดู และการใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้นและมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการค้า

11.2.2 ในกรณีที่ท่านทำสำเนาเนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์มนี้ ท่านจะต้องแจ้งและแสดงให้บุคคลอื่นทราบอย่างชัดแจ้งถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและแท้จริงของบริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ แล้วแต่กรณี และข้อจำกัดการอนุญาตโดยการอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหาดังกล่าวตลอดจนแสดงข้อความที่ระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ แล้วแต่กรณีเป็นลายลักษณ์อักษรบนสำเนาดังกล่าว

11.3 ในกรณีที่ท่านได้ทำการโพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มถือว่าท่านตกลงให้สิทธิไม่เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้แก่บริษัทในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวได้ตลอดไปและสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ทั่วโลก

11.4 บริษัทขอสงวนสิทธิเด็ดขาดในการดำเนินคดีหรือกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ในกรณีที่ท่านเข้าถึง หรือใช้งานแพลตฟอร์มในลักษณะที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ

12. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

‍บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ https://www.beaut-app.com/privacy-policy

13. ข้อสงวนสิทธิ

‍13.1 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ท่านรับทราบ และตกลงว่า

13.1.1 บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองการเข้าถึง และพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีแพลตฟอร์มนี้ เนื้อหา รวมถึงการให้บริการใด ๆ บนแพลตฟอร์มนั้นเป็นไปตามพื้นฐานของ“ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” เท่านั้น การใช้งานแพลตฟอร์มนี้ ท่านจะต้องใช้ดุลยพินิจของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะสามารถใช้งานได้และ/หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์อันเฉพาะเจาะจงของท่านหรือไม่

13.1.2 บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองว่าแพลตฟอร์ม และ/เนื้อหาใด ๆบนแพลตฟอร์มนี้จะปราศจากการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกอื่นใดและบริษัทไม่ได้ให้คำรับรอง หรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของผู้ขายหรือบุคคลภายนอกใด ๆ

13.1.3 บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองว่าแพลตฟอร์มนี้จะปราศจากไวรัส โทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกันหรือแพลตฟอร์มนี้จะไม่ถูกแทรกแซง หรือปราศจากความผิดพลาดใด

13.1.4 บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองว่าแพลตฟอร์มนี้จะสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ และ/หรือซอฟต์แวร์ใด ๆของท่าน

13.1.5 บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองต่อความถูกต้อง ครบถ้วน หรือสมบูรณ์ใด ๆ ของเนื้อหาบนแพลตฟอร์มนี้

13.1.6 บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองสินค้า บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ของบุคคลภายนอก

13.2 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการให้บริการแพลตฟอร์ม และ/หรือฟังก์ชันใดๆของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือถาวร และไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

14. ข้อจำกัดความรับผิด

14.1 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ท่านรับทราบ และตกลงว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความสูญเสียความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามอันเกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ของท่านหรือเกิดจากการฟ้องร้องสืบเนื่องมาจากการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ของท่าน หรืออันเกิดจากความบกพร่องความผิดพลาด การขาดหาย การรบกวน ความล่าช้าของแพลตฟอร์ม หรือสิ่งอื่นใดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 13.1 ข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากสัญญา (Incidental Damage) ค่าเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Damage) หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damage)

14.2 ท่านรับทราบว่าการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงการทำนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการนั้นเป็นการดำเนินการและตกลงกันระหว่างท่าน และผู้ขาย ซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว ดังนี้ บริษัทจึงปฏิเสธความรับผิด และความรับผิดชอบใด ๆอันเกิดจากสินค้า หรือบริการของผู้ขาย

14.3 ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ที่เป็นการยกเว้นความรับผิดของบริษัทต่อความเสียหายหรือความสูญเสียเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือกรณีอื่นใดที่กฎหมายห้ามมิให้ทำการยกเว้นความรับผิด

15. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย และจะปกป้องบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทสาขา รวมทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน และหุ้นส่วนของบริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทสาขาจากความสูญเสีย ความรับผิด และ/หรือความรับผิดชอบจากการเรียกร้องสิทธิใดๆ (รวมถึงค่าวิชาชีทนายความ) อันเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าถึง หรือใช้งานแพลตฟอร์มในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ

‍16. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และท่าน

‍ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่จะก่อให้เกิดหรือถือว่าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบตัวแทน หุ้นส่วนหรือกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท และผู้ใช้งาน

17. การใช้งานคุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้ (“Cookies”) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน บนแพลตฟอร์มนี้ โดย Cookies จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะถูกใช้ในการปรับปรุงแพลตฟอร์มในโอกาสต่อไป

18. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

‍แพลตฟอร์มนี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก(“เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”)หรือมีการระบุลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ หรือควบคุมเว็บไซต์บุคคลภายนอกใด ๆ ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถให้คำรับรอง หรือรับประกันถึงความถูกต้อง ปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆต่อท่าน หรือบุคคลอื่นใดอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจถึงนโยบาย และข้อกำหนดของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกก่อนใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

19. การบอกกล่าว

การบอกกล่าวใด ๆถึงบริษัทให้ส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทจะส่งหนังสือบอกกล่าวใด ๆ ให้แก่ท่าน บริษัทจะทำการส่งหนังสือบอกกล่าวนั้นไปยังที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทในระหว่างการสมัครใช้บริการและ/หรือสั่งซื้อสินค้า หรือบริการ

20. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามที่บริษัทเห็นสมควรหรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงบนแพลตฟอร์มและ/หรือส่งให้ท่านตามข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท  ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านยังคงใช้งานแพลตฟอร์มหลังจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขจะถือว่าท่านตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดการใช้งานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถือเป็นสาระสำคัญบริษัทอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ

21. ข้อสงวนสิทธิ

การที่บริษัทไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนล่าช้านั้นไม่กระทบต่อสิทธิ อำนาจ และการเยียวยาที่บริษัทมีสิทธิได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

22. ความสมบูรณ์ของข้อตกลงและเงื่อนไข

หากข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่มีผลผูกพันไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ข้อกำหนดดังกล่าวนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการมีผลผูกพันความสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมายและการใช้บังคับข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

23. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

23.1 กรณีที่จะต้องบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

23.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ศาลแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินและระงับข้อพิพาทใด ๆ ดังกล่าว

24. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือการใช้งานแพลตฟอร์มนี้กรุณาติดต่อ บริษัท บี-เมด เอ็กซ์ จำกัด เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

อีเมล support@beaut-app.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลด BEAUT

สวยชัวร์ ต้องตัวจริง (ไม่จกตา)