นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายฯนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2565

บริษัท บี-เมด เอ็กซ์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”)ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) (“นโยบายฯ”) เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวมจัดเก็บรักษา ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยประการอื่นใด (“ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) และเพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงประกาศ

นโยบายฯ ดังต่อไปนี้:

1. คำนิยาม

‍“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความละเอียดอ่อนและซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของบุคคลอย่างมีนัยสำคัญซึ่งรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติฯ โดยมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแลออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ท่าน” หมายถึงบุคคลซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนได้โดยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายฯ ฉบับนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ลูกค้าและผู้ขาย

“ผู้ขาย” หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบธุรกิจด้านความงามและเป็นผู้เสนอขายสินค้า และ/หรือบริการบนแพลตฟอร์มและให้หมายรวมถึงบุคคลติดต่อตัวแทนผู้มีอำนาจ และแพทย์ของบุคคลธรรมดาดังกล่าว (“ผู้ขายบุคคลธรรมดา”) และ (2)แพทย์ บุคคลติดต่อ ตัวแทนผู้มีอำนาจดำเนินการแทนนิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจด้านความงามและเป็นผู้เสนอขายสินค้า และ/หรือบริการบนแพลตฟอร์ม (“ผู้ขายนิติบุคคล”)และให้หมายรวมถึงแพทย์

“พระราชบัญญัติฯ” หมายถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศอื่นใดที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

“แพทย์” หมายถึง แพทย์ผู้ให้บริการด้านความงามซึ่งเป็นบุคลากรของผู้ขาย

“แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์ beaut-app.com และ/หรือแอปพลิเคชัน BEAUT

“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมหรือเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม บุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มหรือสมัครลงทะเบียนรับข่าวสารจากแพลตฟอร์ม รวมถึงบุคคลใด ๆที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการบนแพลตฟอร์ม

“หน่วยงานกำกับดูแล” หมายถึง หน่วยงานใด ๆที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

‍2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้บริการแพลตฟอร์มแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมโดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันเป็นสาระสำคัญ เช่นการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใด ๆในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและหากกฎหมายได้กำหนดไว้ จะดำเนินการขอความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการที่บริษัทได้กำหนดจากท่านก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะมีผลใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะที่ทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่พระราชบัญญัติฯหรือกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอื่น ๆ จะอนุญาตให้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยมิต้องอาศัยฐานความยินยอมโดยชัดแจ้งได้

2.1 ลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะเก็บรวบรวมนั้นรวมถึง

(ก) ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ อายุ รูปภาพ

(ข) ข้อมูลโปรไฟล์ได้แก่ บัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

(ค) ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ คำสั่งซื้อสินค้าและบริการ ความสนใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ข้อมูลการนัดหมายเพื่อรับบริการ

(ง) ข้อมูลติดต่อได้แก่ ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

(จ) ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินได้แก่ เลขบัญชีธนาคาร และรายละเอียดของบัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน

(ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มได้แก่ ข้อมูลวันที่ และเวลาเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม ระยะเวลาที่ใช้งานแพลตฟอร์ม การเข้าดูสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการค้นหาสินค้า และบริการบนแพลตฟอร์ม ภาษาที่ใช้

(ช) ข้อมูลทางเทคนิคได้แก่ ที่อยู่ไอพี (IP Address) ประเภทเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน (Browser) หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) สิ่งบ่งชี้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Equipment Identifier) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ข้อมูลสถานที่ (Location Data) คุกกี้ (Cookies)

(ซ) ข้อมูลด้านการตลาดและการสื่อสารได้แก่ ความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่น สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือข้อมูลและรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการตลาด

(ฌ) ข้อมูลประเภทอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน ติชม หรือข้อสอบถามของท่านข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ข้อมูลการให้คะแนน และ/หรือรีวิวสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านอาจโพสต์บนแพลตฟอร์ม

2.2 ผู้ขายบุคคลธรรมดา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะเก็บรวบรวมนั้นรวมถึง

(ก) ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

(ข) ข้อมูลโปรไฟล์ได้แก่ บัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

(ค) ข้อมูลติดต่อได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

(ง) ข้อมูลด้านการงานได้แก่ ชื่อสถานประกอบการ ข้อมูลตามปรากฏในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

(จ) ข้อมูลด้านการเงินได้แก่ เลขบัญชีธนาคาร และรายละเอียดของบัญชีธนาคาร

(ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มได้แก่ ข้อมูลวันที่ และเวลาเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม ระยะเวลาที่ใช้งานแพลตฟอร์มการเข้าดูสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์ม รายละเอียดข้อมูลการค้นหาสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์ม ภาษาที่ใช้

(ช) ข้อมูลทางเทคนิคได้แก่ ที่อยู่ไอพี (IP Address) ประเภทเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน (Browser) หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) สิ่งบ่งชี้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Equipment Identifier) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ข้อมูลสถานที่ (Location Data) คุกกี้ (Cookies)

(ซ) ข้อมูลประเภทอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน ติชมหรือข้อสอบถามของท่าน ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน

2.3 ผู้ขายนิติบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะเก็บรวบรวมนั้นรวมถึง

(ก) ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนได้แก่ ชื่อ นามสกุลตัวแทนผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลติดต่อของผู้ขายชื่อ นามสกุล และภาพถ่ายของแพทย์

(ข) ข้อมูลติดต่อได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

(ค) ข้อมูลด้านการงานได้แก่ ชื่อสถานประกอบการ ข้อมูลตามปรากฏในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มได้แก่ ข้อมูลวันที่ และเวลาเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม ระยะเวลาที่ใช้งานแพลตฟอร์มการเข้าดูสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์ม รายละเอียดข้อมูลการค้นหาสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์ม ภาษาที่ใช้

(จ) ข้อมูลทางเทคนิคได้แก่ ที่อยู่ไอพี (IP Address) ประเภทเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน (Browser) หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) สิ่งบ่งชี้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Equipment Identifier) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ข้อมูลสถานที่ (Location Data) คุกกี้ (Cookies)

(ฉ) ข้อมูลประเภทอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน ติชมหรือข้อสอบถามของท่าน ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ลูกค้า

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงดังนี้

(ก) เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับบริษัทหรือสมัครใช้บริการใด ๆ ของบริษัทบนแพลตฟอร์ม

(ข) เมื่อท่านได้เข้าถึง และ/หรือใช้งานแพลตฟอร์มรวมถึงเมื่อท่านได้ทำธุรกรรมต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม

(ค) เมื่อท่านได้เชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านบริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของท่านดังกล่าว

(ง) เก็บข้อมูลจากการใช้งานแพลตฟอร์มผ่านคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน

(จ) จากความสมัครใจของท่าน เมื่อท่านได้ทำการร้องเรียนติชม สอบถาม หรือติดต่อสื่อสารกับบริษัทบนแพลตฟอร์ม ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นใด

3.2 ผู้ขาย

3.2.1 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงดังนี้

(ก) เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับบริษัทหรือสมัครใช้บริการใด ๆ ของบริษัทบนแพลตฟอร์ม

(ข) เมื่อท่านได้เข้าถึงและ/หรือใช้งานแพลตฟอร์ม

(ค) เมื่อท่านได้ทำธุรกรรมต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม

(ง) เก็บข้อมูลจากการใช้งานแพลตฟอร์มผ่านคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน

(จ) จากความสมัครใจของท่านเมื่อท่านได้ทำการร้องเรียน ติชม สอบถาม หรือติดต่อสื่อสารกับบริษัทบนแพลตฟอร์มผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นใด

3.2.2 บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผ่านแหล่งข้อมูลออนไลน์สาธารณะเช่น เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น

3.2.3 ในกรณีของแพทย์บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ขายบุคคลธรรมดาหรือผู้ขายนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

‍4.1 ลูกค้า

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ หรือกิจกรรม ดังนี้

(ก) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา

‍(1) เพื่อดำเนินการตามคำขอลงทะเบียนสมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์มของท่านและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึง และใช้งานบนแพลตฟอร์มได้

(2) เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการของท่าน หรือการนัดหมายเพื่อรับบริการ รวมถึงการชำระเงิน และการส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการ

ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของท่านเพื่อเข้าทำสัญญากับเราหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของเราได้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอสมัครสมาชิกของท่านได้หรืออาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้ เป็นต้น

(ข) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(1) เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาการทำงานรูปแบบ และเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มนั้นจะสามารถทำงานได้เป็นปกติและปลอดภัย

(2) เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อคำถามข้อกังวล คำขอ หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ของท่าน

(3) เพื่อนำเสนอและ/หรือส่งข่าวสาร โปรโมชั่น และสื่อการตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของท่านหรือซึ่งท่านได้ลงทะเบียนขอรับข่าวสารประเภทดังกล่าวไว้

(4) เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการการปรับปรุงแก้ไขนโยบายฯ ฉบับนี้การแจ้งเตือนการเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้งานที่น่าสงสัย เป็นต้น

(5) เพื่อควบคุม ตรวจสอบและสืบสวนว่าได้มีการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

(6) เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจโดยชอบของเรา

(ค) ฐานความยินยอม

‍(1) เพื่อปรับแต่งเนื้อหาแพลตฟอร์มให้เป็นส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงและ/หรือนำเสนอสินค้า บริการ โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่าง ๆแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ท่าน (Personalized)โดยเป็นไปตามพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์ม ประวัติการค้นหา เข้าดู และสั่งซื้อสินค้าและบริการ หรือการนัดหมายเพื่อรับบริการบนแพลตฟอร์มของท่าน

(2) เพื่อนำเสนอและ/หรือส่งข่าวสาร โปรโมชั่น และสื่อการตลาดของบุคคลภายนอกอื่น ๆ ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกรวมถึงเพื่อนำเสนอ และ/หรือส่งข่าวสาร โปรโมชั่น และสื่อการตลาดต่าง ๆให้แก่ลูกค้าที่มิได้ทำการสมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์ม

(3) เพื่อนำเสนอร้านค้าคลินิก และผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณของท่านให้แก่ท่าน

(4) เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) ให้แก่ท่าน

ในการใช้บริการแพลตฟอร์มของเราและการเข้าถึงเนื้อหาใดก็ตาม ท่านต้อง (1) มีอายุสิบห้า (15) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (2) มีอำนาจในการทำสัญญาผูกพันกับเราและไม่ถูกห้ามไม่ให้กระทำการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ และ (3) พักอาศัยอยู่ภายในประเทศไทย นอกจากนี้ท่านตกลงยินยอมว่าในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมโดยชอบจากบิดา มารดา หรือ  ผู้แทนโดยชอบธรรมเพื่อให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วและจะต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานแสดงถึงความยินยอมดังกล่าวให้แก่บริษัทเมื่อได้รับการร้องขอทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ง) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

(1) เพื่อปฏิบัติตาม และ/หรือ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเราภายใต้กฎหมายกฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับกับบริษัท

(2) เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอของหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีอำนาจ เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หรือศาล

ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว หากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้เรา หรือท่านนั้นฝ่าฝืน หรือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับ

4.2 ผู้ขาย

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ หรือกิจกรรม ดังนี้

(ก) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (กรณีผู้ขายบุคคลธรรมดา)

(1) ในกรณีผู้ขายบุคคลธรรมดาเพื่อดำเนินการตามคำขอลงทะเบียนสมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์มของท่านและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการดำเนินการดังกล่าว

(2) เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มได้ รวมถึงการโพสต์สินค้า และ/หรือบริการของท่านและการจัดการโพสต์ดังกล่าว

(3) เพื่อดำเนินการตามคำขอเข้าทำสัญญาและ/หรือปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายสัญญาระหว่างผู้ขายบุคคลธรรมดา และบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของท่านเพื่อเข้าทำสัญญากับเราหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของเราได้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอสมัครสมาชิกของท่านได้หรืออาจไม่สามารถให้ท่านโพสต์ขายสินค้า และ/หรือบริการบนแพลตฟอร์มได้

(ข) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

‍(1) ในกรณีผู้ขายนิติบุคคลเพื่อดำเนินการตามคำขอลงทะเบียนสมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์มของท่านและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึง และใช้งานบนแพลตฟอร์มได้ รวมถึงการโพสต์สินค้าและ/หรือบริการของท่าน และการจัดการโพสต์ดังกล่าวและเพื่อดำเนินการตามคำขอเข้าทำสัญญา และ/หรือปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ขายนิติบุคคลและบริษัท

(2) เพื่อวิเคราะห์ ประเมินและพัฒนาการทำงาน รูปแบบ และเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มนั้นจะสามารถทำงานได้เป็นปกติและปลอดภัย

(3) เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อคำถามข้อกังวล คำขอ หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ของท่าน

(4) เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ การปรับปรุงแก้ไขนโยบายฯฉบับนี้ การแจ้งเตือนการเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้งานที่น่าสงสัย การอัปเดตแพลตฟอร์ม เป็นต้น

(5) เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และสืบสวนว่าได้มีการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

(6) เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจโดยชอบของเรา

(ค) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

(1) เพื่อปฏิบัติตาม และ/หรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเราภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับกับบริษัท

(2) เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอของหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีอำนาจ เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หรือศาล

ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว หากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้เรา หรือท่านนั้นฝ่าฝืน หรือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับ

4.3 บริษัทจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบไว้ก่อนแล้วเว้นแต่ในกรณีที่

(ก) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

(ข) พระราชบัญญัติฯอนุญาตให้ทำการเก็บรวบรวม และ/หรือการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว

5. การเปิดเผยและการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ ดังนี้

(ก) บริษัทในเครือ

(ข) บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการแก่บริษัท รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้ตรวจสอบ สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

(ค) บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในกรณีของการโอนกิจการการควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ หรือเพื่อการดำเนินการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

(ง) ในกรณีของลูกค้าซึ่งได้ทำการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการบนแพลตฟอร์ม หรือทำการนัดหมายเพื่อรับบริการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ขายสินค้าและ/หรือบริการที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ หรือทำการนัดหมาย

โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ นี้ สำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศนั้นประเทศปลายทางซึ่งผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นตั้งอยู่อาจไม่ได้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่พระราชบัญญัติฯได้กำหนดไว้  ทั้งนี้ เราจะใช้และดำเนินการให้ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัยและเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งหรือโอนข้อมูลระหว่างประเทศดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯและกฎหมาย และกฎเกณฑ์อื่นใดที่มีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลอีกทั้ง บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่นการร้องขอข้อมูลเพื่อการดำเนินคดี หรือฟ้องร้องตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือคำสั่งศาล หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

‍บริษัทจะเก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตราบนานเท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯนี้  โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ใช้งานแพลตฟอร์มและต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ท่านได้ยกเลิกความเป็นสมาชิกหรือวันสุดท้ายที่ท่านได้เข้าถึง หรือใช้งานแพลตฟอร์มเว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น

ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 6. บริษัทจะดำเนินการลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายใน 30 วัน เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดไว้เป็นอื่น

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้

(ข) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ เพื่อขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(ค) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์

(ง) สิทธิในการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

(จ) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล(ฉ) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล(หากมี)

(ช) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้โดยยื่น หรือส่งคำร้องขอใช้สิทธิให้แก่บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยให้ใช้รายละเอียดข้อมูลการติดต่อตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 10. ด้านล่างนี้

บริษัทจะตอบสนองต่อคำขอใช้สิทธิใด ๆข้างต้นของท่านภายในระยะเวลาอันสมเหตุสมผล ทั้งนี้สำหรับคำขอใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเราจะทำการตอบสนองต่อคำขอดังกล่าวภายใน 30วันนับจากที่ได้รับคำขอของท่าน  หากมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้เราไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความล่าช้านั้นโดยเร็ว

สิทธิของท่านในการใช้สิทธิใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นไปตามข้อจำกัดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติฯ และดังนั้น บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติฯดังกล่าว

นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยหากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรานั้นไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯอย่างไรก็ตามเราแนะนำให้ท่านติดต่อเราก่อนที่จะทำการร้องเรียนไปยังหน่วยงานดังกล่าวเพื่อแก้ไขประเด็นหรือข้อกังวลใด ๆ ของท่าน

8. คุกกี้ (Cookies)

บริษัทใช้ “Cookies” บนแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันโดย Cookies จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในฮาร์ดดิสก์ (HardDisk) ของท่าน เพื่อให้บริษัทสามารถศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าใช้งาน (Sign In) บัญชีของท่านบนแพลตฟอร์มได้  ในกรณีของลูกค้าบริษัทจะใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติม ดังนี้

(ก) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้ท่านสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้ง่ายรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(ข) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน และปรับแต่งเนื้อหาแพลตฟอร์มให้เป็นส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงและ/หรือนำเสนอสินค้า บริการ โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่าง ๆแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ท่าน

9. การทบทวน และเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ

‍บริษัทอาจทำการทบทวน และปรับปรุงแก้ไขนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัทใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากหน่วยงานอื่นๆ  ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการประมวลผลเราจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าวและในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายเราจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับความยินยอมของท่านก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

นโยบายฯนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

‍10. ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายฯ นี้ หรือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราหรือหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อเราที่

บริษัท บี-เมด เอ็กซ์ จำกัด เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

อีเมล support@beaut-app.com

ดาวน์โหลด BEAUT

สวยชัวร์ ต้องตัวจริง (ไม่จกตา)